Algemene voorwaarden bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De PosterGigant, Kvk-nummer 57 77 98 72, gevestigd te Den Helder aan het Schrijnwerkersweg 15, 1786 Pc, tel. 0223 673947, hierna te noemen De PosterGigant.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van De PosterGigant afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door De PosterGigant uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen
2–1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2–2 De PosterGigant aanvaardt bij aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van De PosterGigant binden de laatste niet, voor zover ze door De PosterGigant niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst
4–1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor De PosterGigant door haar bevestiging. Elke met De PosterGigant aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat De PosterGigant zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
4–2 De opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren. Alleen een pdf-bestand of jpg-bestand die volgens de aanleverspecificaties is opgemaakt is toegestaan.
4–3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is De PosterGigant gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van De PosterGigant.
4–4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede gegevens op de site www.depostergigant.nl zijn voor De PosterGigant niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4–5 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en De PosterGigant tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door De PosterGigant ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van De PosterGigant van € 1.000,00 per dag dat opdrachtgever in verzuim is.

Artikel 5 Prijzen
5-1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. De prijzen op de site www.depostergigant.nl zijn exclusief verzendkosten, omzetbelasting en overige kosten.
5-2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
5-3 De PosterGigant behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft De PosterGigant het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. 

Laagste prijsgarantie
5-4 de laagste prijs garantie geldt alleen voor onderstaande producten:
fotoposter, Tuindoeken, Foto op dibond, Beachflags, Dropflags, Mastvlaggen/Baniervlaggen, Gevelvlag, Vlaggen op maat,
Posters (kleine aantallen), Posters eigen afmeting, Abriposters, Spandoeken, Spandoek dubbelzijdig, Roll up banners, Bouwhekdoeken, Dranghekdoeken, Stickers grootformaat.
5-5 Het artikel dient identiek te zijn, zelfde kwaliteitsmateriaal en printtechniek, kleurgaranties.
5-6 Het artikel dient op de site van de concurrent duidelijk geprijsd te zijn.
Indien de concurrent de verzendkosten in de prijs heeft verwerkt dienen de eventuele verzendkosten inzichtelijk te worden gemaakt, net als de vierkante meter prijs.
5-7 De laagste prijsgarantie geldt alleen op onze budgetleveringen
5-8 De laagste prijsgarantie is niet geldig op aanbiedingen, de aangegeven prijzen dienen de afgelopen 2 maandagen hetzelfde te zijn geweest.
5-9 De laagste prijsgarantie is alleen geldig bij Nederlandse aanbieders.
5-10 Het prijsverschil moet door De PosterGigant gecontroleerd kunnen worden.
5-11 De laagste prijsgarantie is alleen geldig voor nieuwe klanten.
5-12 De laagste prijsgarantie geldt alleen op bruto orderbedragen boven de €25,- excl. btw en verzending.

Alleen als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, heeft de klant recht op een teruggave van het verschil plus 5% extra korting.

Artikel 6 Kwantiteit
6–1 De PosterGigant heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.
6–2 De PosterGigant heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.

Artikel 7 Productiemiddelen
Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van De PosterGigant. De PosterGigant is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 8 Levering c.q. opleveringstermijnen

8–1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat de betaling van de factuur van de bestelling door De PosterGigant is ontvangen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor De PosterGigant zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Artikel 9 Afwerking

9–1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
9–2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.
9–3 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

Artikel 10 Annuleren
10–1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door De PosterGigant reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens De PosterGigant gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht De PosterGigant te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
10–2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt De PosterGigant zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Wijziging van de opdracht
11–1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, kleur, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
11–2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De PosterGigant ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
11–3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door De PosterGigant buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 2 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt De PosterGigant om de opdracht door een derde partij, op een door De PosterGigant gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

Artikel 13 Meerwerk
13–1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van pdf-bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan jpg en pdf-bestanden valt onder meerwerk.
13–2 Door De PosterGigant te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door De PosterGigant aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever. Het risico van verlies of beschadiging van het product tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies of beschadiging.

Artikel 15 Reclame
15–1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, De PosterGigant terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
15–2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering De PosterGigant wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties.
15–3 De PosterGigant dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
15–4 Indien de reclamaties naar het oordeel van De PosterGigant juist is, zal De PosterGigant hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16–1 De PosterGigant is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; - Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. - Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. - Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. Zie ook artikel 8-1.
16–2 De PosterGigant zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
16–3 De opdrachtgever vrijwaart De PosterGigant voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 17 Overmacht
17–1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar De PosterGigant of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van De PosterGigant, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van De PosterGigant, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Reclameland overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
17–2 De PosterGigant is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
18–1 Zolang De PosterGigant geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van De PosterGigant.
18–2 De PosterGigant heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.
18–3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19–1 Op alle door De PosterGigant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt De PosterGigant zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met De PosterGigant zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven De PosterGigant zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
19–2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
20–1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal De PosterGigant in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, danwel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze. De PosterGigant zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.
20–2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: - De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; - De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; - De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; - De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
20–3 De PosterGigant is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door DePosterGigant reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van De PosterGigant op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 21 Betaling
21–1 Betalingen geschieden altijd voor aanvang van het drukproces. Vertragingen door late betaling kan De PosterGigant niet worden aangerekend.
21–2 De PosterGigant is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 21–3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21–4 Uit het enkele feit dat De PosterGigant zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22 Toepasselijk recht
Op alle door De PosterGigant gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 23 Geschillen
In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Alkmaar bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden.

Artikel 24 Privacy
De PosterGigant respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden gegevens alleen verzameld om u optimale dienstverlening te bieden. Het doel van het verzamelen van de gegevens is: - het verwerken van uw bestelling, de betaling en de bezorging daarvan - het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van De PosterGigant. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft De PosterGigant geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
Onze klanten
 • subway-logo
 • avrotros-logo
 • center-parcs-logo
 • dominos-logo
 • eye-logo
 • vvd-logo
 • praxis-logo
 • re-max-logo
 • royal-boskalis-logo
 • rugr-logo
Bekijk wat we voor uw bedrijf kunnen doen
Onze reviews feedback company De Poster gigant
 • Prima spandoek snel geleverd

  - Axel
 • 23 maart 2023

  Een woord prima

  - Van Hees
 • 23 maart 2023

  Super

  - Rian
 • 02 maart 2023

  Goede ervaring

  - Domien van den Berg
 • 02 maart 2023

  Wij hebben als carnavalsvereniging vlaggen laten maken.

  - VV de Fieestnaze van Zuid
 • 02 maart 2023

  Prima

  - Hk
 • 16 februari 2023

  Zeer goed. Snelle levering hoge kwaliteit.

  - Uzido
 • 16 februari 2023

  Perfect

  - Koen
 • 15 februari 2023

  Goede service en snelle levering

  - NJ
 • 14 februari 2023

  Goede hulp en juiste service

  - Peters
 • 14 februari 2023

  Zeer goed

  - Remko l
 • 07 februari 2023

  Zeer goed.

  - ROYAL JAKE
 • 02 februari 2023

  Hele goede service. Helpen je direct met al je vragen en maken een ontwerp voor je passend als je er zelf niet uitkomt. Hele mooie kwaliteit posters voor een goede prijs..

  - Inge
 • 02 februari 2023

  prima kwaliteit snel geleverd

  - Jaap
 • 02 februari 2023

  zeer positief

  - E.Langeveld
 • 02 februari 2023

  Prima

  - Henry
 • 31 januari 2023

  Last minute bestelling voor een beurs

  - DaMona Tanzania Safaris
 • 31 januari 2023

  zeer correct en betrouwbaar

  - Jemu Automotive bv
 • 31 januari 2023

  Goed en snel

  - L.
 • 17 januari 2023

  Zeer fijn bedrijf om mee samen te werken.

  - Future of Hardstyle
Lees alle reviews op onze reviewpagina
Open Aanmelden nieuwsbrief
Open Offerte aanvraag